Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

У курсі вивчаються різновиди динамічних структур даних, розглядається специфіка розв’язання задач з використанням динамічних структур даних (однозв’язні та двозв’язні списки, черга і стек, бінарні дерева тощо).

Оволодіння студентами науковим апаратом теорії алгоритмів, який необхідний для ефективного моделювання у різноманітних предметних областях

Вивчення основ вебдизайну, сучасних засобів проектування та розроблення інтернет-ресурсів. Ознайомлення з сучасними тенденціями і засобами розроблення вебсайтів різного рівня складності. Вивчення специфіки використання HTML та CSS. Набуття практичних навиків створення власних вебсайтів.

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та професійних практичних навиків проектування, макетування та редагування веб орієнтованих інформаційних продуктів, підготувати майбутнього фахівця до роботи в онлайн-середовищі, з сайтами компаній та власними сайтами

Метою вивчення курсу є формування у майбутніх фахівців алгоритмічного мислення, оволодіння студентами технікою програмування і розробки програмних продуктів на мові програмування Python, засвоєння основ роботи у середовищі об’єктно-орієнтованого програмування

Набуття здобувачами вищої освіти базовими знаннями в галузі обробки комп’ютерних зображень за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційні технологіїОволодіння алгоритмами та методами, що використовуються для створення графічних об’єктів. Набуття практичних навиків зі створення та обробки комп’ютерних зображень сучасним графічним програмним забезпеченням.  

Метою дисципліни "Комп'ютерна графіка" є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навиків необхідних для створення комп’ютерних графічних об’єктів за допомогою сучасних графічних програмних засобів. 

У навчальній дисципліні висвітлюються основні принципи проектування баз даних, специфіка сучасних систем керування базами даних, засоби роботи з базами даних для оброблення великих масивів табличної інформації з обліку різнорідних даних, використання ефективних моделей даних на основі вивчення та аналізу предметної області при вирішенні різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці та кваліфікованого використання новітніх інформаційних технологій, яке полягає в умінні створення, передавання, оброблення великих масивів табличної інформації з обліку різнорідних даних, розроблення й ефективного застосування сучасних систем керування базами даних, використання ефективних моделей даних на основі вивчення та аналізу предметної області при вирішенні різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.